​​​​​​​​​​1984 års utbildningsordning - slutår

 

För att bli antagen till slutår enligt denna utbildningsordning krävs en högskoleexamen på religionsvetenskaplig linje, särskild gren, på 240 högskolepoäng (motsvarande 160 poäng).

Från och med höstterminen 2015 krävs dessutom pastoralteologisk grundkurs (PA) + kursen Svenska kyrkans tro och liv 15högskolepoäng. (Anges under rubriken Övriga b​ehörighetskrav)

Nedan fyller du i slutförda och pågående kurser. Senare blir du ombedd att bifoga studieintyg i form av pdf-filer. För pågående kurser anges högskolepoäng för hela kursen. Endast helt avslutade kurser, dvs ej delkurser, räknas in i den sammanlagda poängsumman. 

Var vänlig logga in för att kunna göra en ansökan. Klicka här för att logga in.
Påbörjat religionsvetenskapliga studier

VT = Vårtermin
HT = Hösttermin

År(Ex. 2013)

Ange titel på uppsats samt eventuell kurskod. Observera att du även ska ange uppsatskursen med antal högskolepoäng under utbildning/kurs nedan.

Religionshistoria och religionsfenomenologi, 15 hp (motsvarande 10 p)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Religionsbeteendevetenskap, 15 hp (motsvarande 10 p)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Bibelvetenskap, 60 hp (motsvarande 40 p) GT och NT varav ett med språklig inriktning

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Tros- och livsåskådningsvetenskap, 15 hp (motsvarande 10 p)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Kristendomens historia, 15 hp (motsvarande 10 p)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Övriga religionsvetenskapliga/teologiska studier

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Efter dispensbeslut: Högskolestudier i annat ämne än religionsvetenskap/teologi, max 30 hp (motsvarande 20 p)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 Från höstterminen 2015 krävs dessutom pastoralteologisk grundkurs (PG) + kursen Svenska kyrkans tro och liv 15 hp.

Pastoralteologisk grundkurs (PG)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Svenska kyrkans tro och liv (15 hp)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 Biskops- och domkapitelsintyg
Du ansöker via stiftsrekryteraren om att få intyg från biskop och domkapitel. Intyget visar att du gjort alla stiftsförlagda moment och i övrigt uppfyller stiftets krav för att få påbörja den pastoralteologiska utbildningen. Du bifogar intyget nedan. Om du ännu inte fått intyget, ange datum när du ansökte om det.

   Dispens

 

Intyg bifogas
  • Studieintyg/examensbevis där det framgår att du läst de kurser alternativt de utbildningar som krävs.
  • Biskop- och domkapitelsintyg.
  • Intyg på att du sökt och eventuellt även fått dispens från något behörighetskrav.
  • Intyg från stiftet att du är antagen som prästkandidat.

 
Övriga upplysningar